Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

H/F Enghaven


Havekultur er fællesskabskultur

Husk!adresseændringer straks skal

meddeles kassereren eller indsendes som 

e-mail til:

[email protected]Referat af generalforsamling 2020


1. Valg af dirigent

Anja Lærke blev enstemmigt valgt.


1.a Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt.


1.b Nedsættelse af stemmeudvalg

Uffe, Tordis, Doris og Janne


2. Beretning ved formanden 


3. Formanden beretter: 

Det overordnede ansvar for fælleshuset påhviler bestyrelsen, og daglig koordinator er Janne som var eneste rettidige ansøger til posten da den blev opslået. Der sker en del aktiviteter i fælleshuset. I løbet af januar 2020 er fælleshuset blevet gennemgribende renoveret indvendigt. I den forbindelse inviterer vi alle medlemmer til reception d. 7. marts 2020 kl. 13-15. Udskiftning af defekte vandmålere blev iværksat i forbindelse med aflæsning af vandmålere i marts 2019. Der mangler stadig udskiftning af nogle enkelte målere. Disse bliver udskiftet ifb. med vandaflæsning i marts 2020. Udslåningshuset blev færdigt, ligesom kontoret fik en udvendig makeover. Den gamle garage blev taget ned og der er lagt an til at bygge nyt og bedre. Vejene blev renoveret i foråret, men det våde efterår og vinter, med deraf følgende uhyrlige mængder regn, har gjort det svært at vedligeholde dem. Vi fik holdt en succesfuld jubilæumsfest med et stort medlemsfremmøde. Der har været 45 havehandler i 2019, og enkelte medlemmer har fået opsagt deres lejemål. 


Plan for 2020: 

o Vejene skal have den årlige større renovering. 

o Der skal bygges ny garage ved kontoret, og kontoret skal renoveres udvendigt på bagsiden (ind mod have 75) 

o Der skal støbes en beholder (i container-størrelse) til gren-affald (IKKE haveaffald med jord!)


I takt med at vi bliver flere og flere der bor i haven oplever vi som bestyrelse en tendens til at medlemmerne forventer at vi er tilsvarende mere og mere tilgængelige. Også UDEN FOR SÆSON, OG ÅBNINGSTID I SÆSON. Det har betydet at vi har skulle afse adskillige timer til kontorarbejde i forb. med havehandler og hjælp til byggetilladelser i løbet af efteråret og vinteren, samt flere dage om ugen i løbet af forår og sommer. Det vil vi gerne imødekomme, men som udgangspunkt ligger bestyrelsesarbejdet fra 1.4. – 31.10. på lørdage i kontorets åbningstid. Vi har derfor besluttet at medlemmerne må betale for de ydelser der kræver administrations- og kontortid uden for kontorets normale åbningstid. Det betyder at fra 1.4.2020 koster en havehandel 500,- (som betales kontant/mobilepay) og hjælp/ekspedition af byggeansøgninger koster 250,- (som betales kontant/mobilepay). 


Som følge af en politisk beslutning om bedre affaldssortering vil havelejen fra 2020 blive pålagt 160,- til renovation. For det beløb har man fri adgang til at komme af med grenaffald hele året samt mulighed for bortskaffelse af storskrald ved kontoret 2 gange om året (ved sæson start og sæson slut). Hvis man derudover ønsker dagrenovation i sin egen have skal dette bestilles hos bestyrelsen, enten ved henvendelse til kassereren eller på mail: [email protected] Prisen for dagrenovation med de mindste affaldscontainere (man skal have 2) er samlet 880,- pr. år. Beløbet kræves forud og for et helt år ad gangen. Man skal fortsat køre sin affaldscontainer ud til det opsamlingssted der ligger nærmest ens have. På grund af den nye renovationsordning opkræves havelejen lidt senere i år. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 ved kassereren


Kassereren fremlægger revideret budget for 2019. Der er ingen kommentarer til regnskabet.


3.a Fremlæggelse af vejledende budget for 2020 Kassereren

fremlægger vejledende budget for 2020.


Spørgsmål fra salen:

o Hvad dækker posten ”Brandforsikring” over? Det er penge der opkræves sammen med havelejen som efterfølgende overføres til Kolonihaveforbundet Danmark til dækning af kollektiv brandforsikring. 

o Hvad dækker så posten ”Forsikring” over? Det er en separat ansvarsforsikring som dækker f.eks. hvis et medlem kommer til skade ved en fælles arbejdsdag. 

o Hvorfor skal man betale 880,- for renovation hvis der opkræves 160,- over havelejen? De 160,- er tvunget som følge af et politisk tiltag. Hvis man ønsker afhentning af dagrenovation, koster det yderligere 880,- som opkræves på særskilt faktura for et år.


4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2020

Der er ingen indkomne forslag.

Havelejen forbliver uændret.


5. Valg


5 a. Valg af formand for 2 år

På valg:

Karsten Jelstrøm (modtager genvalg)

Karsten Jelstrøm genvælges enstemmigt.


5 b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg:

Heidi Johansen (modtager genvalg)

Michael B. Jensen

Jason

Allan Rasmussen

Thomas Littau Jensen (modtager ikke genvalg)

Karsten Rasmussen (modtager genvalg)

Karsten blev genvalgt med 121 stemmer

Michael B. Jensen blev valgt med 88 stemmer

Heidi blev genvalgt med 81 stemmer

Jason fik 28 stemmer

Allan Rasmussen fik 58 stemmer

Der blev afgivet i alt 135 stemmer


5 c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

På valg:

Janne (kan ikke modtage genvalg)

Nicoline

Jason

Eva Madsen

Bjarne Wang

Nicoline blev genvalgt med 108 stemmer

Eva Madsen blev valgt med 69 stemmer

Jason fik 38 stemmer

Bjarne Wang fik 24 stemmer

Der blev afgivet i alt 135 stemmer

5 d. Valg af revisor for 1 år

På valg:

Jørgen Rasmussen

Jørgen var eneste opstillede og blev enstemmigt valgt


5 e. Valg af 2 revisor suppleanter for 1 år.

Martin Lindeberg

Bjarne Wang


5 f. Valg af 2 vurderingsmænd/kvinder for 1 år

Opstillede:

Michael Eriksen

Simon Rasmussen

Martin Lindeberg

Rasmus Brylle

Rasmus Brylle blev valgt med 81 stemmer

Michael Eriksen blev valgt med 65 stemmer

Martin fik 47 stemmer

Simon fik 39 stemmer

Der blev afgivet i alt 135 stemmer


5 g. Valg af bladudvalg

Benedikte

Anja Lærke

Thomas Litau

Tordis


5 h. Valg af 1 delegeret medlem (udover bestyrelsens 6 delegerede til repræsentantskabet

Opstillede:

Harry

Louie

Louie blev valgt med 74 stemmer

Harry fik 47 stemmerDer var i alt 135 stemmer 


6 Eventuelt  _________________________O______________________


  

Referat af generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent.

Anja Lærke blev enstemmigt valgt 

1.a Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen.

Enstemmigt godkendt 

1.b. Nedsættelse afstemmeudvalg.

Stemmeudvalg: Bjarne, Heidi B.H., Eva G., Lange, Janne 

2. Beretning ved formanden.

Forud for beretningen holdes 1 minuts stilhed for de 4 havemedlemmer vi mistede i 2018. 

-Under formandens beretning takkede han på foreningens vegne alle de frivillige der har hjulpet til ved arbejdsdage, udvalgsarbejde og andet. Det er en stor hjælp, og uden denne entusiasme fra mange af foreningens medlemmer havde vi ikke været nået i mål med så mange ting som vi er.

-Bestyrelsen overtog et kaotisk regnskab. Det medførte at nogle havelejere blev uretmæssigt rykket for havelejerestance – det beklagede formanden. 

-Thomas fik som det første renoveret kontoret indvendig, og sekretæren fik ryddet op i papirer, fik styr på manglende dokumenter, herunder lejekontrakter, og manglende færdigmeldinger fra 2013 og frem. Der fulgte et stort skriftligt kommunikationsarbejde ift. reducering af overbebyggede havelodder. Der resterer to haver som det ikke er lykkedes bestyrelsen at etablere samarbejde med havelejerne om. Disse er nu overdraget til Kolonihaveforbundet Danmark.

-Vi fik en vandregning så stor, at formanden frygtede at det ville føre til foreningens bankerot. Ved hjælp fra en venlig sjæl i Vandcenter Syd og en del møder, lykkedes det at få en reduktion i regningen (på 40.000,-) så det var muligt både at betale og undgå en katastrofe.

-Foreningen har brugt urimeligt mange penge på porto i forbindelse med udsendelse af opkrævninger, rykkere, påtaler m.m. Mange af brevene er kommet retur med fejl i adresserne. Det er ikke rimeligt at flertallet skal betale for de mange medlemmer der ikke sørger for at opdatere om adresseændringer. Det har vi taget konsekvensen af, og pålagt gebyrer:

Alm. brev: kr. 25,-

Påmindelse/opsigelse 250,-

Anbefalet brev 150,- 

-Vi nåede en stor del af det vi havde planlagt i 2018, herunder asfaltering af hovedindgangen og renovering af de 3 mest belastede havegange. Der mangler stadig lidt på udslåningsbygningen som bliver gjort færdigt i år. Karsten R. arbejdede i starten af sæsonen en del med vandspild på flyvepladsen, og et enkelt større brud på gang 9 i sidste halvdel af februar.

-Fælleshuset er blevet renoveret udvendigt, af frivillige kræfter og for fælleshusets egen regning. 

-Det blev nævnt ved sidste generalforsamling at bestyrelsen ikke ville tage det skattefrie honorar der lovpligtigt følger frivilligt bestyrelsesarbejde. Sådan blev det i hele sæson 2018, men fra og med sæson 2019 tager bestyrelsen det skattefrie honorar. Dette set i lyset af hvor mange timer der er blevet brugt på bestyrelsesarbejde. De 3 ”tunge” bestyrelsesposter har taget op til 20 arbejdstimer pr. uge pr. medlem, og i nogle uger mere. Så honoraret vurderes at være helt berettiget.

-Bestyrelsens overordnede plan for 2019:

Udslåningshus færdiggøres

Veje renoveres og efterfyldes

Kontoret renoveres udvendigt (som fælleshuset)

En del vandmålere skal skiftes

Nye opslagskasser

Afholdelse af jubilæumsfest (d. 6.7.2019) 

Spørgsmål til formandens beretning: 

* Hvor skal pengene komme fra til best.honorar? Det skal de (selvsagt) fra de indtægter vi har, herunder havelejen)

* Hvordan kan vi sikre os imod at vi ikke risikerer sådan en vandregning igen? Det kan vi jo aldrig sikre. Men vi kan skærpe opmærksomheden (alle sammen) når vi kommer rundt i foreningen.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2018.

Wolfgang gennemgår regnskabet. Der er en del forvirring ift. betaling af skorstensfejning, som forsøges forklaret.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Wolfgang gennemgik de nye fakturaer, og forklarede om de 3 betalingsmuligheder (giro, mobilepay og bankoverførsel). Derudover er man som sædvanlig velkommen til at komme på kontoret og betale kontant.

3 a. Fremlæggelse af vejledende budget for 2019

Budget 2019 fremlægges og godkendes. 

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2019.

-Havelejen forbliver uændret. '

-Der stemmes for forslaget med hæk-højde jf. hegnsloven: 180 cm. For hjørne hæk: 130 cm. 5 meter fra hjørnet i begge retninger.

-Der stemmes imod forslaget om bredbåndsmaster.

-Parkering på gangene og afbrænding er et problem. Formanden henstiller til at man følger de foreskrevne regler.

-Der stemmes imod forslaget om muligheden for at købe aflad for at deltage i fælles arbejdsdage.

-Bestyrelsen foreslår 3 æresmedlemsskaber, hvor forsamlingen stemmer for de 2 af de 3.

5. Valg

A): Valg af kasserer for 2 år.

På valg:

Wolfgang Schmitz (modtager genvalg)

Wolfgang blev enstemmigt valgt. 

B): Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg:

Lærke Kit (modtager ikke genvalg)

Charlotte Vestengård (modtager genvalg)

Lars Brylle

Lars Brylle og Charlotte blev enstemmigt valgt. 

C): Valg af 2 bestyrelses suppleanter for 1 år.

Janne og Nicoline blev valgt. 

D:) Valg af 2 revisorer for 1 år.

Allan og Jørgen blev valgt

E): Valg af 2 revisor suppleanter for 1 år

Tordis og Eva G.

F): Valg af vurderingsudvalgsformand for 2 år

Michael B.J. blev valgt. 

G): Valg af 3 medlemmer til vurderingsudvalg for 1 år

Casper og Martin blev valgt. 

H): Valg af bladudvalg

Bladudvalget blev genvalgt, og fik Heidi B.H. med på holdet. 

I): Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet

Bestyrelsen fortsætter som delegerede.

7. Eventuelt

Gennemgang af nyt skidtbrev, samt orientering om markante opstramninger.

Utilfredshed med at fælleshuset havde været lukket ifb. med bestyrelsens julefrokost. Julefrokosten var planlagt udenfor sæson, så der er ikke tale om at fællesskabet er blevet forbigået med en manglende åbningsdag. 

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for HF ENGHAVEN

Onsdag den 27.februar 2019 kl. 18.30

Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Husk - det er på generalforsamlingen at DIN stemme kan blive afgørende, så det er VIGTIGT du kommer!

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig, og sker via e-mail: [email protected] (Husk at påføre havenummer og antal personer der deltager).

På glædeligt gensyn

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

1.a Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen.

1.b. Nedsættelse afstemmeudvalg.

2. Beretning ved formanden.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2019.

3 a. Fremlæggelse af vejledende budget for 2019

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2019.

(Forslag skal være sekretæren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, på mail: [email protected])

5. Valg

A): Valg af kasserer for 2 år. 

På valg:

Wolfgang Schmitz (modtager genvalg)

B): Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg:

Lærke Kit (modtager ikke genvalg)

Charlotte Vestengård (modtager genvalg)

C): Valg af 2 bestyrelses suppleanter for 1 år.

D): Valg af revisor for 2 år.

E): Valg af 2 revisor suppleanter for 1 år

F): Valg af vurderingsudvalgsformand for 2 år

G): Valg af 3 medlemmer til vurderingsudvalg for 1 år

H): Valg af bladudvalg

I): Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet

7. Eventuelt

Generalforsamling 2018

Ekstraordinær generalforsamling 2018:

Der indkaldes til Ekstra ordinær general forsamling FREDAG DEN 23 MARTS KL 18.30 i lokalerne i Skovsbovænget.

Dagsorden i flg lovene.

Adgangskriterie : Havelejen er betalt og man møder op i ædru tilstand.

Der vil " kun " være forplejning i form af kaffe / te , øl / vand.

Sig det til din nabo , genbo! 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i HF ENGHAVEN

Onsdag den 23.marts 2018 kl. 18.30

Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Referent: Charlotte Vestengård

1. Valg af dirigent.

Anja Lærke blev valgt

1.a Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen. Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt

1.b. Nedsættelse afstemmeudvalg.

Valgt blev:

Jan, have 269 Janne, have 208 Eva Godiksen, have 274

2. Beretning ved formanden.

Formanden indleder sin beretning med at orienterer om at regnskabet for 2017 ikke er godkendt. Trods mange timers revision er det ikke lykkedes at godkende regnskabet. Formanden kan imidlertid oplyse at der ikke mangler penge i foreningens kasse.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2017.

Kassereren er ikke fremmødt ved den ekstraordinære generalforsamling. Formanden beder revisor Karsten Jelstrøm om at redegøre for regnskabets aktuelle status. Revisor orienterer: Der mangler 70 haveleje indbetalinger for 2017, og kontoens indestående er 190.000 kr. Der er generelt rod i regnskabet i en sådan grad at det ikke har været muligt at revidere det, og det regnskab der er lagt ud til generalforsamlingen, er i princippet ikke anvendeligt og det er derfor ikke relevant at gennemgå det. Et medlem rejser spørgsmålet: Skal der indgives politianmeldelse? I det samme ankommer kassereren. Han går på ”talerstolen” og orienterer om sit svigtende helbred gennem de sidste to år, og anerkender at han har ”svigtet foreningen”. Den øvrige bestyrelse har forsøgt at hjælpe ift. Havelejeopkrævninger, men der er undervejs gået uorden i giro-nummersystemet, hvilket har medført det er umuligt at redegøre for hvem der har indbetalt. Der opfordres fra salen til at den nye bestyrelse tager over herfra, og fremadrettet får styr på havelejeopkrævninger for 2018. Det pointeres at det er VIGTIGT at den/de kandidater der ønsker opstilling til valg af kasserer, magter opgaven og kender omfanget heraf.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2018.

Havelejen for 2018 kan ikke fastsættes før der er styr på budgettet. Der stilles forslag om ekstern revision, forslagsstiller: Lykke (have 250)

Forslaget afvises enstemmigt.

Forslag om bedre gennemsigtighed i antal manglende havelejeindbetalinger og gratister, forslagsstiller: Hans Berthelsen (have 152) Forslaget vedtages med overvejende flertal.

De øvrige forslag der er stillet generalforsamlingen, er alle fra sidste år. Forslagsstiller: Hans Berthelsen (have 152), alle blev vedtaget sidste år, men iværksættelse mangler på samtlige. Forslagsstiller opfordrer til at der følges op på samtlige beslutninger i 2018: - Tvist om mulighed for opsigelse ved mislighold. Kirsten var sidste år af den opfattelse at det juridisk ikke var muligt at opsige lejere på grund af mislighold. Forslagsstiller har undersøgt sagen, og konstaterer at det er juridisk muligt. - Andre og bedre vejmaterialer. - Bedre skiltning.

5. Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år (2018). Punktet udgår (der er ikke lavet et vejledende budget for 2018)

6. Valg

A): Valg af formand 2 år (Kirsten orienterer om formandsposten og opstiller Karsten Jelstrøm).

På valg: Karsten Jelstrøm. Formandskandidaten redegør kort for at han ønsker at lave opstramninger ift. bestyrelsens arbejde og ansvar, herunder udgifterne til bestyrelsen. Der vil, forudsat han bliver valgt, ikke udbetales honorar til bestyrelsens medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vil ene og alene blive afregnet med fri haveleje. Karsten blev enstemmigt valgt.

B): Valg af kasserer for 1 år

Kirsten opstiller Wolfgang På valg er Wolfgang som blev enstemmigt valgt.

C): 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg: Heidi, Thomas, Michael B.J., Jason, Karsten R., Bruno, Allan, Niels, Brylle, Tommy. Valgt blev: Karsten R, Thomas og Heidi

2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. På valg: Anja Lærke, Lærke, Benedikte, Michael B.J., Niels, Tommy, Charlotte. Valgt blev: Lærke, Charlotte

D): Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg: Kirsten, Anja Lærke, Benedikte, Allan, PH. Valgt blev: Kirsten, Anja Lærke.

E): Valg af revisor for 2 år.

På valg: Sara Valgt blev Sara.

F): Valg af revisor for 1 år.

På valg: Brylle. Valgt blev Brylle

G): Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:

Lone Karen, Michael B.J., PH. Valgt blev Michael B.J., Lone Karen.

H): Valg af 3 medlemmer til vurderingsudvalg 

På valg: Brylle, Birgit, Michael B.J., Bjarne, Kathrine Valgt blev: Birgit, Bjarne, Kathrine.

I): Valg af bladudvalg

Bladudvalget blev genvalgt

J): Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet

Bestyrelsen er valgt som delegerede.

7. Eventuelt

Hans Berthelsen: opfordrer til skærpet fokus på vandspild.

Referat af ordinær generalforsamling i HF ENGHAVEN

Onsdag den 21.februar 2018 kl. 18.30

Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Referent: Charlotte Vestengård

1. Valg af dirigent.

Anja Lærke blev valgt

1.a Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen. Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt

1.b. Nedsættelse afstemmeudvalg.

Valgt blev:

Niels, have 154 Pia, have 181 Eva Godiksen, have 274

2. Beretning ved formanden.

Formanden indleder sin beretning med at bede generalforsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for de medlemmer der er døde i den forgangne sæson.

I beretningen redegør formanden for hvordan de seneste 2 år i bestyrelsen har Været turbulente, præget af alvorlig sygdom hos kassereren og manglende opbakning af formanden. Perioden har været særdeles belastende og har medført at formanden, som er på valg, ikke ønsker genvalg.

Bestyrelsesmedlem Henny Brink, som ligeledes er på valg ønsker heller ikke genvalg.

Lars Mengers har trukket sig fra bestyrelsen 1 år før afsluttet valgperiode pga. sygdom.

Formanden retter en tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres engagement og store indsats igennem mange år. Der rettes tillige en tak til enkelte medlemmer udenfor bestyrelsen som har haft administrative opgaver, samt en tak til kredsen for at have været behjælpelige.

Endvidere beretter formanden om de mange tiltag, og den store udvikling der har været i foreningen i de 12 år hun har siddet på formandsposten. Særligt samarbejdet med Odense Kommune har udviklet sig, på godt og ondt. I den forbindelse nævnes, med en vis tristhed, at udviklingen hos såvel en stor del af medlemmerne som kommunalt, trækker i en retning der bevæger sig mere og mere væk fra den oprindelige idé med kolonihaver. I takt med at der er lagt vand ind i alle haver, med separate målere, muligheden for at få indlagt strøm, og senest kommunens krav om offentlig kloakering til spildevandshåndtering, stiller medlemmerne større og flere krav til huse og brugsret, hvilket har ført til at de enkelte havelodder nærmest bliver forvandlet til haveparceller.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2017.

Kassereren er ikke fremmødt ved generalforsamlingen. Formanden orienterer om at der har været kontakt til kassereren, og at han oplyser at der ikke kan fremlægges regnskab for 2017. Der er ikke noget regnskab! Formanden har i den forbindelse rådført sig med kredsen, i forhold til hvorvidt man i et sådan tilfælde kan gennemføre en generalforsamling. I det konkrete tilfælde hvor kassereren er på valg er der ikke noget til hinder for at gennemføre generalforsamlingen og foretage valg af ny kasserer og valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer der er på valg.

Det manglende regnskab og kassererens fravær afstedkommer mange spørgsmål fra medlemmerne. Herunder status på kassebeholdning, status på bankkonti og havelejerestance. Der er ingen, udover kassereren, i bestyrelsen der har adgang til- eller indsigt i foreningens bankkonti. Bestyrelsen er dog vidende om at der ikke er sendt havelejeopkrævninger ud i tilstrækkeligt omfang.

Der spørges ind til hvordan det kan være gået så galt. Hertil svarer formanden at hun af 2 omgange har gjort den øvrige bestyrelse opmærksom på sagens alvor, og opfordret til, internt i bestyrelsen at stille et mistillidsvotum til kassereren. Disse opfordringer har imidlertid ikke fået opbakning fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Der spørges ind til hvad der ligger til grund for at bestyrelsen er gået imod formanden i forhold til at stille et internt mistillidsvotum mod kassereren. Argumentet er at den øvrige bestyrelse havde ondt af kassereren, og at man imødeså hans situation med svær sygdom med medmenneskelighed.

Revisor beretter at han siden midten af januar forgæves har forsøgt at etablere kontakt til kassereren med henblik på at regnskabet kunne revideres. Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne bilægger økonomien i første omgang, og at generalforsamlingen gennemføres med de øvrige punkter.

Det diskuteres hvorvidt det er relevant at gemme reviderede bilag, og på den måde skabe mere indsigt og klarhed over forvaltningen af medlemmernes penge. Som det har været frem til nu konfiskeres alle bilag efter endt revision, hvilket rejser spørgsmålet om hvor mange sorte penge der er i omløb, og som der derfor ikke kan redegøres for. Kredskassereren opfordrer i den forbindelse til at man altid gemmer reviderede bilag.

For ikke at gøre det manglende regnskab til en endeløs diskussion bliver generalforsamlingen gjort opmærksom på muligheden for afstemning om at stille mistillidsvotum til hele bestyrelsen. Kredsformanden orienterer om konsekvenserne heraf, hvorefter afstemningen foretages. Afstemningsresultatet ender med et mistillidsvotum til den samlede bestyrelse med stemmerne:

95 for 35 imod

Hermed afsluttes generalforsamlingen.

Den afgående formand og næstformand sørger for, inden for en endnu ikke given tidsfrist, at indhente de dokumenter der findes vedr. foreningens økonomi samt at indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling.

Hermed udgår punkterne 4, 5, 6 og 7 som behandles ved den ekstraordinære generalforsamling.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2018.

5. Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år (2018).

6. Valg

A): Valg af formand 2 år.

B): Valg af kasserer for 1 år

C): 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

D): Valg af 2 suppleanter for 1 år.

E:) Valg af revisor for 2 år.

F): Valg af revisor for 1 år.

G): Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:

H): Valg af 3 medlemmer til vurderingsudvalg

I): Valg af bladudvalg

J): Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet

7. Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF ENGHAVEN

Onsdag den 21.februar2018 kl. 18.30

Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

1.a Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen.

1.b. Nedsættelse afstemmeudvalg.

2. Beretning ved formanden.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for2014.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2015.

(Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. )

5. Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år (2015).

6. Valg

A): Valg af formand 2 år.

B): Valg af kasserer for 1 år

C): 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

D): Valg af 2 suppleanter for 1 år.

E:) Valg af revisor for 2 år.

F): Valg af revisor for 1 år.

G): Valg af 2revisorsuppleanter for 1 år:

H): Valg af 3 medlemmer til vurderingsudvalg

I): Valg af bladudvalg

J): Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet

7. Eventuelt

p.b.v.

KirstenSørensen

Formand

Tilmelding til generalforsamling bedes ske på:

[email protected]

Referat fra møde i OHS

Med til mødet var Charlotte som er afd. chef i afdelingen for Erhverv og Bæredygtighed .

Der er pr 18. aug. besluttet flg. tiltag, og nye byggeregler for kolonihaver i Odense:

Alle eksisterende bygninger skal opmåles og registreres herunder også oplysninger om samletanke , dette sker i perioden jan til april 2016.

De nye byggeregler er gældende fra d. 20.10.2015

Eksisterende byggeri på max 60 m2 lovliggøres ( dog max 10%), heri er medregnet overdækket terrasse. By og kulturudvalget vil, på et møde d. 24. november, drøfte om bebyggelsesprocenten kan øges til 15% (dog stadig max 60 kvm.) Taghøjde på nyt byggeri sættes ned fra nu 4,5 m til 3,5 og alle kolonihavehuse skal fremadrettet opføres med sadeltag.

Alt nyere overbebyggelse lokaliseres og skal fjernes.

I oktober bliver der taget luftfotoer af samtlige kolonier for at lokalisere overbebyggelser.

I november laves en handlingsplan for kolonierne. Alle haver skal have en lokalplan , der KAN medføre et §14 forbud der betyder at der ikke må opføres byggeri mens lokalplanen forhandles. De kolonier der ligger i landzone ( OS ) har en egen lov vedr. byggeansøgninger der bl.a. indebærer at hvis du vil bygge ud skal dine naboer høres i sagen , om byggeriet event kan være til gene for dem ( høringstid 4 uger ).Alle huse skal registreres i BBR ( Bygnings og boligregisteret i Danmark ) ALLE haver med en håndvask SKAL have en godkendt tank, dvs. den skal være monteret af momsregistreret VVS er.

Fra 1 / 11 til 31 / 3 må man opholde sig i haven ml 07 og 22 samt hele døgnet i weekenden og i skoleferier. Man må kun have folkeregister adresse i haven i den periode der er sæson , derefter skal den flyttes til ens bo adresse igen. Der skal lukkes for vandet i kolonierne i perioden 1/11 til 31 / 3 dog må der være en vinterhane.

Det var stort set det venner !!!!!!!! Det bliver ikke sjovt , vi kan altså ikke sælge en have til 5000 f.eks. uden at der skal etableres en samletank til 20.000 for at det er lovligt at sælge / købe så lige nu står foreningerne vel på stand by indtil vi nedlægger os selv , der er da ikke mange der har råd til at købe et fristed mere med den lovgivning , men så'n er livet lige nu. Det er s..... ikke i orden hvis I spør' mig.

Kirsten

Generalforsamling 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF ENGHAVEN

Onsdag den 18.februar20I5 kl. 18.30

Skovsbovænget10, 5230 Odense M

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

1.aGodkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen.

1.b.Nedsættelse afstemmeudvalg.

2. Beretning ved formanden.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for2014.

4.Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2015.

(Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. )

5.Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år (2015).

6. Valg

A: Valg af kasserer for 2 år. På valg er Lars Mengers, have nr. 53

B)2 bestyrelsesmedlemmer for 2år. På valg er Bruno Knudsen, have nr. 43,

og Karsten Rasmussen, have134

C)Valg af 2 suppleanter for 1 år.

D)valg af revisor for 2 år.På valg er Karsten Jelstrøm, have nr. 208

E)Valg af 2revisorsuppleanter for 1 år:

F)Valg af bladudvalg

G)Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet

7. Eventuelt

p.b.v.

KirstenSørensen

Formand

Ønskes der forplejning efter

generalforsamlingen - skal der gives

besked senest lørdag d. 14-2-15

til formanden: Kirsten Sørensen

T!f.41821074

ell. mail : [email protected]

Møde med Odense Kommune

Møde vedr. bæredygtige kolonihaver den 4-3 -13 på Slottet.

Fra Odense Kommune var der mødt 6 embedsmænd op ( der var godt nok

kun en mand ) fra flere afdelinger i Kommunen.

Der skal findes en løsning på spildevands udledningen i vores kolonihaver.

En løsning der gerne skulle være for alle, derfor er der nedsat en arbejdsgruppe i kommunen der skal lave et beslutningsgrundlag til politikerne senest i

slutningen af 2014. Da det er et pilot projekt, vil kommunen gerne lære mere

om det at være " kolonist ". Idet de mener at taler vi samme sprog har vi også samme målsætning om at finde den bedste løsning, både for kolonierne OG Kommunen. Derfor startede aftenen med en gennemgang af årets gang i kolonierne, alt fra bare at tage over at kigge i vintermånederne til at så,

plante og høste. Derefter kom emnet spildevand så på dagsordenen, noget som vi i foreningerne bliver NØDT til at tage alvorligt og som iflg. embedsfolkene kunne resultere i forskellige løsninger i forskellige kolonier muligvis ud fra forskellen i beliggenhed og størrelser. Det KUNNE være Kommunal kloakering, det KUNNE være samletanke, det KUNNE være fælles toiletter det KUNNE være ... De foreninger der var med til mødet følte at vi blev lyttet til, vi ved jo godt det i den sidste ende er politikerne der bestemmer men flere gav udtryk for at det var rart at blive hørt. Vi fik dem til ar forstå at vi ikke

havde noget imod en spildevands ordning MEN frygter medlems flugt hvis prisen bliver for høj, idet vi mener kolonihaver er for dem der ikke har de store midler men stadig har RET til et fristed. Næste proces i processen er en Workshop den 27 - 3 hvor der også vil være en politiker til stede . Lars , Bruno , Michael og referenten alias Kirsten synes det var et godt møde og glæder os til det næste.

Generalforsamling 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F ENGHAVEN

Torsdag den 6. februar 2014 kl. 18.30

Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Dagsorden:

Valg af dirigent.

1.a Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen.

1.b. Nedsættelse af stemmeudvalg.

2. Beretning ved formanden.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2013.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2014.

(Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før

generalforsamlingen. )

5. Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år (2014).

6. Valg:     

A) Valg af formand for 2 år: På valg er Kirsten Sørensen, have nr. 178

B) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

På valg er: Michael Hollænder, have nr. 33, Henny Brink, have nr. 258 og

Jan Jørgensen, have nr. 169

C) Valg af 2 suppleanter for 1 år.

D) Valg af revisor for 2 år. På valg er Gerda Møller, have nr. 200

E) Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:

F) Valg af bladudvalg:

7. Eventuelt

P.b.v.

Kirsten Sørensen

Formand

Hvis der ønskes forplejning er tilmelding nødvendig – senest d. 1-2-14

ved henvendelse til formanden på tlf. 41821074

eller mail: [email protected] eller via facebook !

Generalforsamling 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F ENGHAVEN

Onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00

Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

1.a Godkendelse af forretningsordenenfor generalforsamlingen.

1.b. Nedsættelse af stemmeudvalg.

2. Beretning ved formanden.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2012.

4. Indkomne forslag,herunder fastsættelse af haveleje for 2013.

(Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. )

5. Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år (2013).

6. Valg:

A) Valg af kasserer for 2 år.

På valg er Lars Mengers, have nr. 53

B) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er: Bruno Knudsen, have nr. 43

Karsten Rasmussen, have nr. 134

C) Valg af 2 suppleanter for 1 år.

D) Valg af revisor for 2 år.

På valg er:Karsten Jelstrøm, have nr. 208

E) Valg af 2 revisorsuppleanter for1år F) Valg af bladudvalg: 7. Eventuelt

Referat af generalforsamling d. 20. februar 2013

Formanden Kirsten Sørensen bød velkommen til de fremmødte 54 medlemmer.

Forsamlingen valgte Odense Havelodselskabs nye formand –

Hans- Erik Olsen som dirigent, hvorefter han overtog ledelsen af mødet.

Der nedsattes et stemmeudvalg, hvorefter formanden forelagde beretningen.

Der var enkelte kommentarer og spørgsmål til denne, som efterfølgende blev

enstemmigt godkendt.

Kassereren Lars Mengers forelagde og kommenterede herefter det reviderede

årsregnskab for 2012, som udviste et overskud på godt 115.000 kr.

Dette foranlediget af en ret drastisk inddrivelsespolitik af kontingenter og

gæld, samt en stram styring af udgifterne i forhold til budgettet.

Status udviste en formue på 243.000 kr., hvoraf jubilæumsfonden tegner sig

for 40.000kr. Regnskabet blev efter uddybning og forklaringer til enkelte punkter vedtaget.

Der var fremsendt 1 forslag gående på oprettelse af en vejfond, hvor lejerne

hvert år skulle indbetale 200 kr.

Forslaget blev efter en længere debat ikke vedtaget.

Kassereren fremsatte herefter forslag til vejledende budget for året 2013 –

heri var forlods taget hensyn til øgedeudgifter til bl.a. vedligeholdelse af veje.

Kontingentet / havelejen foresloges uændret – budgettet godkendtes af

forsamlingen.

Herefter var der valg til bestyrelsen:

Lars Mengers blev enstemmigt genvalgt til kasserer for de kommende 2 år.

Bruno Knudsen og Karsten Rasmussen genvalgtes uden modkandidater.

Som suppleanter valgtes Claus Madsen (242) og Charlotte Vestengaard (135).

Karsten Jelstrøm genvalgtes som revisor for 2 år.

Som revisor suppleanter valgtes Jens Sørensen (209) og Sandra Zehmk(46).

Bladudvalget fortsatte uændret med:

Annelise Bryld (76), Gerda Møller (200) og Børge Hansen (166) som

medlemmer.

Petanqueudvalget aflagde beretning og regnskab, samt takkede sponsorer.

Formanden Kirsten Sørensen sluttede mødet ved at gøre opmærksom på,

at der af hensyn til forplejningen ved kommende generalforsamlinger bedes

ske tilmelding – samtidig takkede hun dirigenten for god ledelse af mødet.

Ekstraordinært møde. i Havelodselskabet

Ved Fællesledelsesmødet i kredsen den 3.7.12 blev Hans- Erik fra

Hedvigslund valgt som ny Kredsformand for Odense.

Egentlig var valg til formandsposten det eneste punkt på dagsordenen,

MEN vi fik spurgt til det brev vi havde sendt til Kredsen vedr. lovliggørelse

ved salg. Dette skal de drøfte med kommunen MEN FØRST DEN 27 August.

Rigtig ØV men vi må vente så længe . Lovlige haver og haver der nemt kan

lovliggøres sælges selvfølgelig stadig . Håber på jeres forståelse.

VH Bestyrelsen.

Kredsmøde d. 4. sep. 2011:

Referat fortsat ikke udfærdiget...

Så der er p.t. (desværre) ikke noget nyt i sagen om lovliggørelse af haver.

0